Home 9 Studente 9 Teologiese uitgangspunte

Teologiese uitgangspunte

Aan die HTK word teologie beoefen, in gesprek met God en in gesprek met medegelowiges, oor die

  • Passio Dei.
  • Actio Dei.
  • Missio Dei en participatio ecclesiae.
  • Woord van God.
  • Reformatoriese tradisie.
  • Ecclesia semper reformanda.
  • Roeping van die NHKA binne die huidige konteks.