Home 9 Sentrum vir Gemeentelike Bediening 9 Toerusting, begeleiding en fasilitering

Toerusting, begeleiding en fasilitering

Projekspan: Dr JP Bester (koördineerder) in samewerking met prof WA Dreyer, drr PJ Jacobs, MJ Jansen van Rensburg, WA Strydom, DJC van Wyk (jr), di D Barnard, ME Beukes, HJ Celliers, J Coetzee, PJ Jacobs, HS Joubert, TF Joubert, WJJ Kok, CB Prinsloo, G Rocher, RJ Rust, JBMH van Schalkwyk, CJ van Wyk en GF van Wyk.

 

Die SGB was tussen die 72ste en 73ste AKV op die een of ander wyse betrokke by 25% van die gemeentes van die NHKA.  Ingrypende veranderinge noop gemeentes en kerkrade om bepaalde aanpassings te oorweeg.  Hierdie aanpassings gebeur deur fasilitering heen en strek dikwels oor ’n periode van 24 tot 36 maande.  Die SGB handel dikwels op diagnostiese en simptomatiese vlak met sake terwyl daar onmiddellik ook dieper sistemiese kwessies is wat aandag nodig het.  Dit neem tyd om sinvol en konstruktief met gemeentes ’n pad te stap.  Kerkrade en gemeentes is dikwels haastig om deur bepaalde stroomversnellings te kom en die sogenaamde krisis onder beheer te kry.  Die opbou van die gemeente is allereers ’n teologiese aangeleentheid:  Bouwerk in die gemeente/Kerk dui op ’n besondere wyse na die herstellende werk en begenadigde handelinge van God.  Laasgenoemde vra na ’n dieper luister en besig wees met die Woord van God waar gelowiges in ’n bepaalde ruimte deur Hom aan mekaar verbind is.

Konstante navorsing en netwerk met die groter Kerk en ander opleidingsinstansies maak dit vir die SGB moontlik om in die begeleiding van gemeentes relevant te bly.

Toerusting sluit die geloofsvorming ten opsigte van die jeug / jong volwassenes in, toerusting en ontwikkeling van lidmate en ampsdraers, navorsing insake die algemene priesterskap van die gelowiges, en hoe lidmate van die Kerk kan deelneem aan die bediening van die evangelie.  Die toerusting van ouderlinge vir hulle dienswerk in die gemeentes geniet tans aandag.