Home 9 Sentrum vir Gemeentelike Bediening 9 Streeksfasiliteerders

Streeksfasiliteerder

Projekspan: Dr FJ Labuschagne (koördineerder) in samewerking met prof WA Dreyer, drr PJ Jacobs, MJ Jansen van Rensburg, WA Strydom, DJC van Wyk (jr), di D Barnard, ME Beukes, HJ Celliers, J Coetzee, PJ Jacobs, H’S Joubert, TF Joubert, WJJ Kok, CB Prinsloo, G Rocher, RJ Rust, JBMH van Schalkwyk, CJ van Wyk en GF van Wyk.

 

Om die bediening oraloor effektief, koste-effektief en volhoubaar te laat gebeur, maak die Kerk van streek-fasiliteerders gebruik wat vanuit die perspektief van prosesbegeleiding en inter-vensie die nodige begeleiding en toerusting doen.

Streekfasiliteerders konsulteer en motiveer gemeentes om vanuit ’n sterk roepingsbewussyn hoopvol te leef.  Fasilitering gebeur met die oog op die herontwikkeling en ondersteuning van lidmate, gemeentes en ringe.  Daar is baie beweging op die radarskerm.  Gemeentes het nodig om bepaalde aanpassings te oorweeg.  Die samestelling en dinamika van plaaslike gemeenskappe het die afgelope drie dekades radikaal verander.  Die sogenaamde normale profiel van ’n gemeente binne die werkruimte van die NHKA is nie noodwendig relevant vir die mense van ons omgewing nie.  Die Kerk het behoefte aan gemeentes wat in voeling leef met verarmde, toenemende ontkerkte en multikulturele kontekste.  Streekfasiliteerders is toegerus met spesifieke vaardighede om gemeentes in oorgangsfases te begelei.

Die toerusting van ouderlinge is ’n saak van hoë prioriteit vir die NHKA waar die Kommissie van die AKV die SGB reeds versoek het om ’n kursus (aan die hand van resente en relevante temas) met die oog op die opleiding en toerusting van ouderlinge te ontwikkel.  Die werkopdrag en dus ook die volledige spektrum van werksaamhede waarby die ouderling by die dienswerk van die plaaslike gemeente betrokke kan raak, word volledig in die Kerkorde uiteengesit.  Benewens ’n goed geformuleerde werkopdrag, is dit kritiek belangrik dat ouderlinge om verskeie redes verantwoordelikheid vir die bediening aanvaar.