Home 9 Sentrum vir Gemeentelike Bediening 9 Ontwikkelingsprogram

Ontwikkelingsprogram

Projekspan: Dr FJ Labuschagne (koördineerder) in samewerking met drr A Botha, JP Bester, SM de Beer, RA Denton, AG Ungerer, JC van der Merwe, JM van Staden, di JM Bevolo-Manders, TF Dreyer (Malelane), JT Manders, L Prinsloo en me Elna Esterhuizen.

 

Die NHKA het ’n ontwikkelingsprogram vir predikante gevestig waar die Kerk na die voortgesette ontwikkeling van predikante omsien.  Predikante word versoek om te alle tye bewus te wees van die omvang van die bediening (scope of practice) soos vervat in die etiese kode vir predikante.  Die rol en funksie van die predikant het die afgelope jare soos dié van vele ander beroepe ontwikkel en verander.  Die werkomgewing bly skuif en die behoeftes van ons mense bly verander.  Die eise wat hierdie unieke tyd aan predikante stel, bly hoog.  Persoonlike groei en selfsorg is van kritieke belang, terwyl die predikante voortdurend bewus bly van eie persoonlike problematiek, gebrek aan kennis, vooroordele of ’n ingesteldheid wat hul bevoegdheid mag belemmer om in diens van God en God se Koninkryk te staan, of wat interaksie met ander mag belemmer.

Ten einde ’n effektiewe en geïntegreerde oplossing daar te stel vir die komplekse werkomgewing van die predikant, is dit nodig om ’n rolbeskrywing van ’n predikant in ’n bepaalde gemeente en konteks te ontwikkel.  Die geïdentifiseerde bekwaamhede word met die oog op ’n vervulde bediening verder ontwikkel.  Bekwaamhede word dus geassesseer met die oog op die voortgesette ontwikkeling en optimale funksionering van die predikant.  Die NHKA Predikante-ontwikkelingsprogram is ’n vrywillige proses wat sensitief, eerlik en met die nodige vertroulikheid hanteer word.

Tydens ’n Sentrum is die deelnemer die leraar van ’n denkbeeldige gemeente binne ’n denkbeeldige gemeenskap.  In ’n veilige, nie-bedreigende ruimte word deur rolspel van tipiese gemeentelike scenario’s, evaluering gedoen van agt bekwaamhede.  Ons reken dat die volgende bekwaamhede belangrik is in die mondering van ’n predikant in die bediening:

  • Afrigting en mentorskap/begeleiding.
  • Besluitneming (wat probleem-oplossing insluit).
  • Effektiewe kommunikasie en konflik-hantering.
  • Emosionele selfbestuur.
  • Leierskap (wat verantwoordbaarheid insluit).
  • Beplanning en implementering.
  • Denkvermoë.
  • Geestelike volwassenheid.

Die begeleiers is behoorlik opgelei en toegerus in die meetinstrument wat die assessering van gedrag ten doel het.  Die assessering van die bekwaamhede bepaal wat in die ontwikkeling van die predikant verder gebeur.  Verskeie kursusse en ander ontwikkelingsgeleenthede word vanuit die bekwaamhede ontwikkel.  Gegewe die dinamiese aard van mense en hulle unieke vaardighede, funksioneer predikante op verskillende vlakke met hulle direkte omgewing en ander mense.

Die integrasie van opleiding en die voortgesette opleiding van predikante is van kritieke belang.  Kerkeie en -spesifieke opleiding van teologiestudente gebeur via die Nagraadse Diploma (Teologie en Kerklike Bediening).  Die uitsette van die kwalifikasie is gerig op gevorderde teologiese kennis en praktiese vaardighede wat voldoen aan die eise van predikantebediening.

Die voortgesette opleiding (VTT) en ontwikkeling van predikante is in ’n steeds veranderende wêreld van kritieke belang.  Die rol en invloed van geloofsleiers op werkruimtes van die Kerk is bepalend vir die aanpassings wat op ’n breë front nodig is.

VBO-kursusse word met die oog op toerusting en bemagtiging op ’n gereëlde basis vanuit die SGB aangebied.  Laasgenoemde vind ook in samewerking met die volgende vennote en sentra plaas:  Communitas, Excelsus en Vista Akademie.  Vista-kliniek het die Vista Akademie gevestig om professionele persone met die nodige vaardighede toe te rus.  Die Akademie bied verskillende kursusse aan wat saamgestel is met die oog op voortgesette toerusting en ontwikkeling van professionele lui.  Vista se webtuiste verwys na verskeie kort kursusse, seminare en werkwinkels wat onmiddellik beskikbaar is.  Die inhoud van die kursusse (waarvoor VBO-punte verdien kan word) is sodanig gestruktureer dat die pastorale vaardighede van die predikant daardeur uitgebou kan word.

Die Akademie het ’n e-biblioteek beskikbaar waar kursusgangers die opleiding kan koop en aanlyn kan voltooi.  Die aanlynkursus bestaan uit aanlynvideo’s, assesseringsvrae en ’n verslag wat as bewys van opleiding gebruik kan word.  Die kursusinhoud (video’s en ander materiaal wat gebruik word) kan in lyn met die leeruitkomste van elke kursus in die deelnemers se werkomgewing toegepas word.

Praktykgerigte toerusting en die effektiewe begeleiding van predikante is die rede waarom die SGB op hierdie vlak by die Vista Akademie aansluiting vind.  Die toerusting is direk gerig op sake waarmee predikante elke dag besig is.  Die predikant is dikwels die eerste linie tussen die emosionele ongemak wat ’n lidmaat ervaar en enige professionele hulp wat daarna volg.  Die koste verbonde aan die kursusse sal in vennootskap met elke predikant, sy/haar kerkraad en die SGB befonds word.

Meer oor ons

 

Kontak besonderhede

 

Skakels

Tuis
Studente
Predikante
Gemeente Ontwikkeling
Diploma in Bediening
Biblioteek
Kontak Ons

© 2022 Hervormde Teologiese Kollege. Ontwerp en internetdienste deur Delitech (PTY) Ltd.

Enige ongemagtigde gebruik of openbaarmaking daarvan geskied sonder toestemming van die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika en kan as onwettig beskou word. Die standpunte en menings vervat op hierdie webblad is nie noodwendig dié van die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika nie.