Home 9 Sentrum vir Gemeentelike Bediening 9 NCLS Kerkspieël-navorsing

NCLS Kerkspieël-navorsing

Projekspan: Ds GF van Wyk (koördineerder) in samewerking met dr JP Bester.

 

Kerkspieël is ’n vierjaar-likse projek en help kerke in die nadenke oor die Kerk en gemeentes se rol en funksionering.  Die Hervormde Kerk het aan Kerkspieël 2014 en 2018 deelgeneem, en die resultate van hierdie ondersoek was van groot waarde vir die Kerk.  Kerkspieël is ’n geleentheid om deur ’n wetenskaplike ondersoek ’n geheelbeeld van die Kerk te kry en die hartklop van die gemeente te hoor.  Die resultate was ook van groot waarde om nie alleen tendense in die Kerk en gemeenskap waar te neem nie, maar om dit te benut in doelgerigte beplanning met die oog op dinamiese en volhoubare bediening.  Die Kerk kan dus ook in 2022 met groot vrug gebruik maak van die resultate van hierdie navorsin.

Die navorsing gebeur deurgaans op twee vlakke:

 • Die Gemeente-opname doen navraag oor ’n wye verskeidenheid aspekte van die gemeentelike bediening, asook die demografie en funksionering van die gemeente. Dit help om te verstaan waarmee ons besig is en behoort te wees.  Die resultate bied ’n beeld van die Hervormde Kerk en is nuttig vir sinodale leierskap om doelgerigte beplanning te doen met die oog op dinamiese en volhoubare bediening in die Kerk.  Dit is om laasgenoemde rede vir die Hervormde Kerk belangrik dat elke gemeente aan hierdie opname sal deelneem.
 • Die tweede deel van die ondersoek staan bekend as die Erediensbywoner-opname (NCLS-opname). Dit vra na die hartklop van die gemeente deur te fokus op die roepingsverstaan en kultuur van die gemeente, en hoe lidmate die gemeente beleef.  Hierdie deel van die ondersoek wil spesifiek aan lidmate die geleentheid bied om hulle stem te laat hoor.  Die resultate sal vir gemeentes nuttig wees om doelgerig te beplan met die oog op dinamiese en volhoubare bediening.

Die resultate ten opsigte van elke deelnemende gemeente is aan die gemeentes gestuur en die samevattende verslag oor die Kerk in die geheel, is saamgevat in artikels soos gepubliseer in Die Hervormer en kan ook op navraag beskikbaar gestel word.  Die volgende tendense wat op grond van die Kerkspieël navorsing afgelei is, word aan die 73ste AKV voorgehou vir behandeling:

 • Lidmate het behoefte aan verandering en om hulle gawes in die plaaslike gemeente diensbaar stel.
 • Die gemiddelde ouderdom van die lidmate (55 jaar) toon aan dat die NHKA steeds ’n verouderende Kerk is.
 • Die statistieke toon aan dat nuwe betrokkenheid by gemeentes van die Kerk afneem.
 • Visie en innovasie: 80% het aangedui dat hulle by nuwe inisiatiewe met betrekking tot die bediening en roeping betrokke sal raak.
 • Lidmate van die NHKA toon ’n geringe openheid om na buite gerig en in die gemeenskap betrokke te wees. Die verband tussen Kerk en gemeenskap is gering.
 • Handhaaf ’n dominant eksklusiewe sosiale kultuur.
 • Ongeveer 50% van die lidmate van die NHKA is nie seker oor wat hulle gawes met betrekking tot die bediening van die gemeente beteken en waar hulle in dié verband inpas nie, terwyl een derde aangedui het dat hulle meer by die bediening betrokke wil wees.
 • Ongeveer 75% van die lidmate van die NHKA bestee ongeveer elke dag tyd aan gebed, Bybelstudie en meditasie, terwyl slegs 15% gemaklik is om oor hulle geloof met ander te praat.
 • Slegs 31% identifiseer met die roeping (visie, missie en rigting) van die plaaslike gemeente.
 • Ongeveer 50% van die respondente het aangedui dat hulle ’n gevoel van behoort (belonging) in hulle gemeentes ervaar.

Die profiel van deelnemende gemeentes word verwerk om ’n profiel van die Hervormde Kerk daar te stel.  Die SGB gebruik die resultate van die navorsing in die beplanning en begeleiding van gemeentes as deel van die strategie vir volhoubare bediening.