Home 9 Sentrum vir Gemeentelike Bediening 9 Finansies en administrasie

Finansies en administrasie

Projekspan: Mnr Johan Hattingh (koördineerder).

 

Die Kerk ontvang deur die goedheid van God stoflike middele om sy roeping uit te voer.  Dié aanhef tot Ordereël 9 bepaal verder dat die Kerk op verantwoordelike wyse toesig en beheer oor sy hulpbronne en bates moet uitoefen.  Toesig oor die finansies, hulpbronne, bates en ander kerklike goedere van gemeentes, ringe en die Kerk behels die ordelike beheer daarvan en die nakoming van bepalings, voorskrifte en besluite oor besittings en verpligtinge. Predikante, gemeentes en ringe is toenemend verantwoordelik vir bepaalde sake wat deur regulasies en wette (van binne en buite die Kerk) beheer word.

Toerusting ten opsigte van rekenkundige en ouditfunksies gebeur deurlopend.  Korporatiewe beheer is ’n essensiële element van rentmeesterskap / korporatiewe burgerskap en ook van toepassing op werkruimtes van die NHKA.  Gesonde korporatiewe beheer/rentmeesterskap veronderstel ’n begrip dat geen organisasie in isolasie bestaan nie.  Die King IV™ Kode bevat beginsels en praktyke wat enige organisasie ondersteun om vanuit die perspektief van nakoming en bestuur meer effektief en verantwoordelik te lei.

Die SGB rus gemeentes toe om op verantwoordelike wyse na hulle stoflike middele om te sien.  Gesonde finansiële en administratiewe bestuur is binne die werkruimte van die NHKA een van die vereistes van kerkwees.

Die Nakomingsraamwerk sal na afloop van die 73ste AKV geïmplementeer word.  Toerusting insake hierdie raamwerk en die verantwoordelikhede wat die raamwerk tot gevolg het, sal in ’n kursus omskep en aangebied word.